Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   11 Can 49' 13.12"  Pushya  3  Saturn 
 Moon (Mo)   11 Pis 31' 05.8"  U.Bhadrapada  3  Saturn 
 Mars (Ma)   05 Leo 13' 05.9"  Magha  2  Ketu 
 Mercury (Me)   07 Can 33' 17.72"  Pushya  2  Saturn 
 Jupiter (Ju)   05 Aqu 48' 20.33" R Dhanishta  4  Mars 
 Venus (Ve)   14 Leo 02' 13.83"  P.Phalguni  1  Venus 
 Saturn (Sa)   16 Cap 21' 09.75" R Shravana  2  Moon 
 Rahu (Ra)   13 Tau 38' 24.9" R Rohini  2  Moon 
 Ketu (Ke)   13 Sco 38' 24.9" R Anuraadha  4  Saturn 
Data provided by mypanchang.com