Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   02-Vir-43-02"  U.Phalguni 
 Moon   04-Cap-05-04"  U.shada 
 Mars   08-Cap-00-12"  U.shada 
 Mercury   01-Vir-39-10"  U.Phalguni 
 Jupiter   25-Lib-57-36"  Vishaakha 
 Venus   12-Lib-20-59"  Svaati 
 Saturn   08-Sag-34-11"  Mula 
 Rahu   08-Can-54-43" R Pushya 
 Ketu   08-Cap-54-43" R U.shada 
Powered by mypanchang.com