Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   27 Can 54' 20.87"  Aslesha  4  Mercury 
 Moon (Mo)   15 Vir 27' 13.64"  Hasta  2  Moon 
 Mars (Ma)   05 Cap 34' 08.81" R U.shada  3  Sun 
 Mercury (Me)   18 Can 28' 32.39" R Aslesha  1  Mercury 
 Jupiter (Ju)   21 Lib 01' 19.36"  Vishaakha  1  Jupiter 
 Venus (Ve)   13 Vir 47' 33.11"  Hasta  2  Moon 
 Saturn (Sa)   08 Sag 49' 44.47" R Mula  3  Ketu 
 Rahu (Ra)   10 Can 49' 04.95" R Pushya  3  Saturn 
 Ketu (Ke)   10 Cap 49' 04.95" R Shravana  1  Moon 
Data provided by mypanchang.com