Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   10 Ari 45' 41.98"  Ashvini  4  Ketu 
 Moon (Mo)   18 Pis 08' 55.74"  Revati  1  Mercury 
 Mars (Ma)   08 Tau 16' 38.46"  Krittika  4  Sun 
 Mercury (Me)   03 Ari 05' 47.03" R Ashvini  1  Ketu 
 Jupiter (Ju)   22 Vir 02' 33.61" R Hasta  4  Moon 
 Venus (Ve)   04 Pis 28' 07.12"  U.Bhadrapada  1  Saturn 
 Saturn (Sa)   03 Sag 24' 51.93" R Mula  2  Ketu 
 Rahu (Ra)   06 Leo 05' 46.68" R Magha  2  Ketu 
 Ketu (Ke)   06 Aqu 05' 46.68" R Dhanishta  4  Mars 
Data provided by mypanchang.com