Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   07 Vir 23' 28.97"  U.Phalguni  4  Sun 
 Moon (Mo)   26 Lib 06' 47.11"  Vishaakha  2  Jupiter 
 Mars (Ma)   17 Leo 55' 34.95"  P.Phalguni  2  Venus 
 Mercury (Me)   25 Leo 36' 44.44"  P.Phalguni  4  Venus 
 Jupiter (Ju)   02 Lib 28' 33.81"  Chitra  3  Mars 
 Venus (Ve)   11 Leo 09' 50.91"  Magha  4  Ketu 
 Saturn (Sa)   27 Sco 47' 33.75"  Jyeshtha  4  Mercury 
 Rahu (Ra)   28 Can 00' 55.6" R Aslesha  4  Mercury 
 Ketu (Ke)   28 Cap 00' 55.6" R Dhanishta  2  Mars 
Data provided by mypanchang.com