Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   29 Gem 55' 07.07"  Punarvasu  3  Jupiter 
 Moon (Mo)   29 Sag 40' 30.53"  U.shada  1  Sun 
 Mars (Ma)   15 Can 20' 35.98"  Pushya  4  Saturn 
 Mercury (Me)   07 Can 25' 17.97" R Pushya  2  Saturn 
 Jupiter (Ju)   21 Sco 22' 31.64" R Jyeshtha  2  Mercury 
 Venus (Ve)   22 Gem 06' 08.45"  Punarvasu  1  Jupiter 
 Saturn (Sa)   22 Sag 33' 36.16" R P.shadha  3  Venus 
 Rahu (Ra)   23 Gem 00' 43.59" R Punarvasu  1  Jupiter 
 Ketu (Ke)   23 Sag 00' 43.59" R P.shadha  3  Venus 
Data provided by mypanchang.com