Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   04 Leo 07' 52.7"  Magha  2  Ketu 
 Moon (Mo)   11 Ari 00' 33.19"  Ashvini  4  Ketu 
 Mars (Ma)   08 Leo 01' 28.65"  Magha  3  Ketu 
 Mercury (Me)   20 Can 52' 49.83"  Aslesha  2  Mercury 
 Jupiter (Ju)   20 Sco 31' 42.38"  Jyeshtha  2  Mercury 
 Venus (Ve)   06 Leo 09' 32.94"  Magha  2  Ketu 
 Saturn (Sa)   20 Sag 23' 08.52" R P.shadha  3  Venus 
 Rahu (Ra)   21 Gem 07' 06.07" R Punarvasu  1  Jupiter 
 Ketu (Ke)   21 Sag 07' 06.07" R P.shadha  3  Venus 
Data provided by mypanchang.com