Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   10 Aqu 57' 54.73"  Shatabhisha  2  Rahu 
 Moon (Mo)   08 Leo 32' 16.92"  Magha  3  Ketu 
 Mars (Ma)   14 Cap 18' 46.01"  Shravana  2  Moon 
 Mercury (Me)   07 Aqu 34' 44.59"  Shatabhisha  1  Rahu 
 Jupiter (Ju)   16 Ari 10' 41.68"  Bharani  1  Venus 
 Venus (Ve)   15 Cap 14' 29.45"  Shravana  2  Moon 
 Saturn (Sa)   15 Aqu 01' 21.96"  Shatabhisha  3  Rahu 
 Rahu (Ra)   23 Pis 48' 27.65" R Revati  3  Mercury 
 Ketu (Ke)   23 Vir 48' 27.65" R Chitra  1  Mars 
Data provided by mypanchang.com