Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   12 Pis 51' 09.96"  U.Bhadrapada  3  Saturn 
 Moon (Mo)   03 Pis 49' 26.39"  U.Bhadrapada  1  Saturn 
 Mars (Ma)   18 Ari 22' 42.27"  Bharani  2  Venus 
 Mercury (Me)   00 Ari 31' 20.41"  Ashvini  1  Ketu 
 Jupiter (Ju)   25 Vir 36' 17.04" R Chitra  1  Mars 
 Venus (Ve)   09 Pis 35' 43.42" R U.Bhadrapada  2  Saturn 
 Saturn (Sa)   03 Sag 37' 04.48"  Mula  2  Ketu 
 Rahu (Ra)   07 Leo 36' 12.16" R Magha  3  Ketu 
 Ketu (Ke)   07 Aqu 36' 12.16" R Shatabhisha  1  Rahu 
Data provided by mypanchang.com