Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   29 Lib 04' 06.67"  Vishaakha  3  Jupiter 
 Moon (Mo)   08 Gem 38' 02"  Aardra  1  Rahu 
 Mars (Ma)   03 Lib 36' 35.25"  Chitra  4  Mars 
 Mercury (Me)   19 Lib 45' 35.05" R Svaati  4  Rahu 
 Jupiter (Ju)   02 Sag 12' 37.68"  Mula  1  Ketu 
 Venus (Ve)   23 Sco 17' 43.04"  Jyeshtha  2  Mercury 
 Saturn (Sa)   22 Sag 26' 24.59"  P.shadha  3  Venus 
 Rahu (Ra)   16 Gem 32' 45.24" R Aardra  3  Rahu 
 Ketu (Ke)   16 Sag 32' 45.24" R P.shadha  1  Venus 
Data provided by mypanchang.com