Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   14-Aqu-22-12"  Shatabhisha 
 Moon   17-Aqu-42-04"  Shatabhisha 
 Mars   27-Pis-48-53"  Revati 
 Mercury   07-Aqu-32-11"  Shatabhisha 
 Jupiter   28-Vir-22-51" R Chitra 
 Venus   18-Pis-27-16"  Revati 
 Saturn   02-Sag-30-19"  Mula 
 Rahu   09-Leo-07-01" R Magha 
 Ketu   09-Aqu-07-01" R Shatabhisha 
Powered by mypanchang.com