Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   09-Vir-26-08"  U.Phalguni 
 Moon   21-Sco-14-14"  Jyeshtha 
 Mars   19-Leo-14-50"  P.Phalguni 
 Mercury   29-Leo-22-25"  U.Phalguni 
 Jupiter   02-Lib-54-28"  Chitra 
 Venus   13-Leo-43-10"  P.Phalguni 
 Saturn   27-Sco-53-39"  Jyeshtha 
 Rahu   27-Can-54-17" R Aslesha 
 Ketu   27-Cap-54-17" R Dhanishta 
Powered by mypanchang.com