Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   02-Leo-23-20"  Magha 
 Moon   16-Sco-19-17"  Anuraadha 
 Mars   04-Cap-55-45" R U.shada 
 Mercury   17-Can-25-14"  Aslesha 
 Jupiter   21-Lib-30-29"  Vishaakha 
 Venus   18-Vir-16-44"  Hasta 
 Saturn   08-Sag-40-52" R Mula 
 Rahu   10-Can-34-15" R Pushya 
 Ketu   10-Cap-34-15" R Shravana 
Powered by mypanchang.com