Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   07-Can-56-55"  Pushya 
 Moon   26-Can-36-16"  Aslesha 
 Mars   08-Can-39-07"  Pushya 
 Mercury   04-Leo-29-51"  Magha 
 Jupiter   21-Vir-58-32"  Hasta 
 Venus   28-Tau-03-06"  Mrigashirsha 
 Saturn   27-Sco-51-33" R Jyeshtha 
 Rahu   01-Leo-16-45" R Magha 
 Ketu   01-Aqu-16-45" R Dhanishta 
Powered by mypanchang.com