Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   04-Lib-35-59"  Chitra 
 Moon   04-Pis-34-34"  U.Bhadrapada 
 Mars   21-Cap-40-27"  Shravana 
 Mercury   23-Lib-53-36"  Vishaakha 
 Jupiter   02-Sco-09-36"  Vishaakha 
 Venus   11-Lib-37-18" R Svaati 
 Saturn   10-Sag-04-28"  Mula 
 Rahu   07-Can-11-51" R Pushya 
 Ketu   07-Cap-11-51" R U.shada 
Powered by mypanchang.com